Kňaží stôl

Kód územia

SKUEV0275

Výmera územia

4227,030 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Čierna Lehota, Dubnička, Kšinná, Ľutov, Podlužany, Prusy, Radiša, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Valaská Belá, Závada pod Čiernym vrchom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,82972222

Zemepiská dĺžka

18,32416667

Nadmorská výška (m)

Max

863

Priemerná

509

Min

222

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
 • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lucanus cervus, Lynx lynx, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

The site is covered with the continuous beech forest complex with a mosaic representation of the xerophilous grassland habitats and Orchidaceae. From the geomorphological point of view, it predominates an upland relief with the rocky cliffs and mountain ranges. Geological basement consists of limestones and dolomites. Substantial amount of underground water used as a drinking source is accumulated in the site.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the vast complex of habitats on limestones and dolomites. Extensive beech forests on the north and oak forests on the south of the site are of high significance. Xerophilous grassland vegetation is the habitat of Pulsatilla grandis s.I. Forest and rocky habitats and screes host the large carnivores. Part of the area is presently protected on a national level (Nature Reserve Udrina, Nature Reserve Lutovsky Drienovec, Nature Reserve Knazi stol, Nature Monument Stara Bebrava, National Nature Reserve Bradlo). Quality and importance: The most valuable parts of the site are protected as the nature reserves Udrina, Ľútovský Drienovec, Kňaží stôl, Bradlo and Nature Monument Stará Bebrava. Occurence of the orchids species is significant.

Zraniteľnosť

The site is threatened by the existing forest management practices. Beech forests are altered with the spruce and larch forests. Potential threat is represented by uncontrolled and often illegal construction of the tourism facilities. On the other hand, grassland communities are endangered by lack of management (land abandonment, mowing and extensive grazing is missing). Pastures abandoned in the past were partly afforested by pine or they overgrowed by juniper tree. In the future, it is necessary to eliminate the pine tree stands (it causes change of the soil acidity) and replace it with the oak forests. The juniper stands are necessary to be protected from self-seeding of trees. Borders with the occurence of xerophilous vegetation is necessary to keep without any or only dispersed wood vegetation. They represent the non-stable habitats with the valuable orchids, e.g. Ophrys holubyana. In the belts where pine, juniper stands and xerophilous vegetation overlap, special management plan is required to be elaborated. A management plan can become sustainable when it is implemented by local communities or alternative when it is implemented by nature protection institution.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 3.397 % other communities - 0.012 % private - 2.094 % state - 86.903 % towns and municipalities - 5.043 % urbarial communities - 2.551 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy

Ostatné druhy

Bufo viridis, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Felis silvestris, Lacerta agilis, Lacerta muralis, Muscardinus avellanarius, Parnasius mnemosine

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 44,4 55,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 66,7 0,0 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov