Krivoštianka

Kód územia

SKUEV0250

Výmera územia

707,990 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Brekov, Chlmec, Jasenov, Oreské, Staré

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,89253875

Zemepiská dĺžka

21,88686689

Nadmorská výška (m)

Max

544

Priemerná

327

Min

132

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

Well-preserved beech stands and beech mixtures with especially valuable broadleaved tree species represent the site. Geological basement is formed by dolomites and limestones. Prevalent soils are Rendzic Leptosols and Eutric Cambisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the forest communities on the very diversificated relief, steep slopes, cliffs and cave forms with the occurrence of rare plant species. The site is the important breeding place for birds of prey. The site includes the Jasenovská bučina Nature Reserve.

Zraniteľnosť

The site is threatened especially by the forest management.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  továrne
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Convallaria majalis, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Isothecium striatulum, Lilium martagon, Maculinea arion, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Orthotrichum stramineum, Parnassius mnemosyne, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Porella cordaeana, Saga pedo, Scopolia carniolica