Laborec

Kód územia

SKUEV0232

Výmera územia

15,810 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

30.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Borov, Čertižné, Habura

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,32510117

Zemepiská dĺžka

21,85837163

Nadmorská výška (m)

Max

508

Priemerná

402

Min

347

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Carabus variolosus, Castor fiber, Isophya stysi, Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Sabanejewia aurata, Triturus cristatus

Popis územia

The site is represented by the well-preserved riverbank stand with Salix triandra. Geological basement is formed by the Neogene rocks, especially fluvial sediments, loam sands with gravel as well as deluvial sediments. Prevalent soils are Stagni-Eutris Cambisols from weathering products of the sandstone-claystone rocks. The site belongs to moderately warm, very humid highland subregion.

Ciele ochrany

Maintenance of the valuable river bank stand with Salix triandra, Salix fragilis and Salix alba with natural herbaceous undergrowth in the upper stretch of Laborec River.

Zraniteľnosť

The site is threatened by the riverbank deforestation, illegal waste dumps along the river and spreading of the invasive plant species.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Alburnoides bipunctatus, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Chondrostoma nasus, Myotis brandtii, Myricaria germanica, Nyctalus noctula, Phoxinus phoxinus, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov