Zvolen

Kód územia

SKUEV0198

Výmera územia

2590,070 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Donovaly, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Motyčky, Staré Hory

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90333333

Zemepiská dĺžka

19,22888889

Nadmorská výška (m)

Max

1402

Priemerná

1012

Min

642

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 6520 - Horské kosné lúky
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
 • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Boros schneideri, Campanula serrata, Canis lupus, Cyclamen fatrense, Eriogaster catax, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site belongs to the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Veľká Fatra Mts. Ridge sections of the mountain range of Zvolen Mt. are covered with the grass-herb plant communities at present partially used for grazing. Slopes and valleys are on contrary dominated by mixed forests. Geological basement of the site is prevailed by carbonate rocks (marl limestones, other types of limestone and dolomites) sporadically penetrating the surface to form various cliff formations.

Ciele ochrany

The site provides ideal habitat for the endemic species of Slovak flora with taxonomic name Cyclamen fatrense (also included in the list of species of European importance). This species naturally occurs only in several small enclaves situated in the territory of Veľká Fatra Mts. and Starohorské vrchy Hills. The site together with the adjacent area is large enough to host the vital populations of several species of large carnivores. Habitats of the site also provide ideal breeding and nesting grounds for the cavity nesting species of birds of European importance.

Zraniteľnosť

Pastures on steep slopes are in the absence of appropriate management threatened by erosion. Intended development of new ski area directly interlinked with the already existing Donovaly ski centre can, once materialised, also disturb the delicate balance of local communities.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.555 % other communities - 5.101 % private - 17.922 % state - 74.25 % towns and municipalities - 0.172 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  lyžiarske stredisko
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Buphthalmum salicifolium, Cephalanthera rubra, Conioselinum tataricum, Crepis alpestris, Crepis sibirica, Crocus discolor, Dryomys nitedula, Galanthus nivalis, Gentiana clusii, Glis (Myoxus) glis, Gymnadenia odoratissima, Lacerta agilis, Malaxis monophyllos, Martes martes, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Parnassius apollo, Primula auricula, Rana temporaria, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Soldanella carpatica, Sorex alpinus, Tetrao tetrix, Trollius altissimus, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Microtus tatricus Kratochvil, 1952 hraboš tatranský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cyclamen fatrense cyklámen fatranský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov