Kútsky les

Kód územia

SKUEV0165

Výmera územia

374,870 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Kúty, Sekule

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,65472222

Zemepiská dĺžka

16,97333333

Nadmorská výška (m)

Max

156

Priemerná

154

Min

152

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cobitis taenia, Cucujus cinnaberinus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lucanus cervus, Ophiogomphus cecilia, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Triturus dobrogicus, Zingel zingel

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities, mire willow scrubs and eutrophic humid grasslands. They are important for the occurrence of protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

The site represents a significant example of the floodplain forests and grasslands communities in the Morava River alluvium with the occurrence of rare and endangered flora and fauna species within Slovakia. Plant communities of natural eutrophic and mesotrophic standing waters and the invertebrates of national importance (Mantis religiosa, Meloe violaceus, Carabus cancellatus, Carabus clathratus) are also present.

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.53 % private - 2.302 % state - 95.168 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Abramis ballerus, Abramis sapa, Agrilus ater, Agrilus auricollis, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anas crecca, Anas penelope, Anguis fragilis, Anser anser, Anser fabalis, Anthaxia (Anthaxia) manca, Aromia moschata moschata, Aulonium trisulcum, Barbus barbus, Bothrideres contractus, Bucephala clangula, Bufo bufo, Bufo viridis, Butomus umbellatus, Carabus cancellatus, Carabus clathratus, Cetonischema aeruginosa, Circus cyaneus, Corvus frugilegus, Corvus monedula, Cygnus olor, Cyprinus carpio, Dromaeolus barnabita, Egretta alba, Esox lucius, Helix pomatia, Hyla arborea, Iphiclides podalirius, Lacerta agilis, Lamia textor, Leucaspius delineatus, Leuciscus cephalus, Leuciscus idus, Leuciscus leuciscus, Lota lota, Mantis religiosa, Meles meles, Meloe violaceus, Mergus merganser, Natrix natrix, Natrix tessellata, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Nymphaea alba, Oberea (Amaurostoma) euphorbiae, Podiceps nigricollis, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rhodeus sericeus, Sagittaria sagittifolia, Saperda (Saperda) perforata, Saperda (Saperda) punctata, Saturnia pyri, Saxicola torquatus, Stylurus flavipes, Tinca tinca, Tringa ochropus, Triturus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 33,3 0,0 66,7 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov