Bogdalický vrch

Kód územia

SKUEV0124

Výmera územia

56,590 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Jakubov, Suchohrad

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,40833333

Zemepiská dĺžka

16,89694444

Nadmorská výška (m)

Max

148

Priemerná

147

Min

146

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Triturus dobrogicus

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities and mire willow scrubs. They are important for the occurrence of protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

Significant example of the floodplain hardwood forest communities with the presence of rare and endangered flora and fauna species within Slovakia. Plant communities of natural eutrophic and mesotrophic standing waters (Morava River oxbows fragments) are represented in a smaller extent.

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining).

Vlastníctvo

private - 1.406 % state - 98.594 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Abramis ballerus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Aeschna mixta, Anas clypeata, Anas crecca, Anguis fragilis, Anser anser, Anser fabalis, Anthus spinoletta, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Bucephala clangula, Bufo bufo, Bufo viridis, Circus cyaneus, Circus pygargus, Clangula hyemalis, Cygnus olor, Egretta alba, Emberiza schoeniclus, Eptesicus serotinus, Esox lucius, Fulica atra, Gavia arctica, Hyla arborea, Chlidonias niger, Ixobrychus minutus, Larus canus, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Leuciscus idus, Locustella naevia, Martes martes, Mergus albellus, Motacilla flava, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Netta rufina, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Otus scops, Pelobates fuscus, Perdix perdix, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Rana arvalis, Rana kl. esculenta, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Silurus glanis, Sterna albifrons, Sympetrum pedemontanum, Tachybaptus ruficollis, Tinca tinca, Triturus vulgaris, Turdus iliacus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov