Levočské vrchy

Kód územia

SKCHVU051

Výmera územia

45597,637 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Bajerovce, Bijacovce, Blažov, Brezovica, Brezovička, Brutovce, Doľany, Dvorce, Forbasy, Hniezdne, Hniezdno, Holumnica, Hradisko, Jablonov, Jakubany, Jurské, Kežmarok, Klčov, Kolačkov, Krásna Lúka, Krížová Ves, Levoča, Lomnička, Ľubica, Ľubické Kúpele, Lúčka, Majerka, Nemešany, Nižné Repaše, Nižné Ružbachy, Nižný Slavkov, Nová Ľubovňa, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Podolínec, Poloma, Ruskinovce, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Stotince, Strážky, Studenec, Šambron, Tichý Potok, Torysky, Tvarožná, Uloža, Vyšné Repaše, Závada

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,13714661

Zemepiská dĺžka

20,67063637

Nadmorská výška (m)

Max

1287

Priemerná

850

Min

480

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dryocopus martius, Glaucidium passerinum, Lanius excubitor, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Strix uralensis, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus

Popis územia

Flysch area covered predominantly by forests divided by meadows and other non-forest vegetation. Spruce is the typical species with intrusion of fir and larch, in the easter part forest habitats are most mixed (some of them with dominance of beech or pine).

Ciele ochrany

Majority of the site used to be part of the Military training area Javorina. In 2011 the military training area was disestablished. Site has been used for forestry and agriculture, forest mostly in intensive way. Agriculture is diverse - from meadows and pastures (sheep, cattle) to less common arable land. There is high diversity of flora and fauna (birds for instance) due to mosaic composition of forests and grasslands.

Zraniteľnosť

Increase of the "calamity" uncovered parts of forests is the main problem of the site. Due to strong wings destroying fores stands (in some part several hectare large "holes") some valleys or stands on the top of mountain ranges are without trees. This influence the biodiversity. Processing of fallen wood may cause problem (pollution, disturbance due to more persons present). The whole site is easily accessable due to developed network of fores roads.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  intenzifikácia poľnohospodárstva
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Obnova lesa a manažment

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 70,0 30,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 20,0 80,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 25,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 40,0 60,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 33,3 0,0 66,7 Zobraziť biotop v atlase
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov