Dolný tok Ondavy

Kód územia

SKUEV0843

Výmera územia

79,240 ha

 

Dátum návrhu

22.09.2015

Dátum aktualizácie

09.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Brehov, Cejkov, Hraň, Kucany, Sirník, Svätá Mária, Zemplín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,49145697

Zemepiská dĺžka

21,81647953

Nadmorská výška (m)

Max

100

Priemerná

97

Min

95

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gobio uranoscopus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

Dolná časť nížinného toku nad sútokom s riekou Latorica, ktorá spadá do povodia rieky Bodrog, s vyvinutou brehovou vegetáciou bylín a drevín. Tok preteká otvorenou poľnohospodárskou krajinou, vo svojej strednej časti obchádza vulkanické kopce Sírnik a Brehov, v dolnej časti preteká cez zachovalé fragmenty lužných lesov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je ohrozené tým, že ochrana je zabezpečená iba v časti vodného toku a teda nie je možné ovplyvňovať negatívne vplyvy, ktoré sa udejú nad územím a následne vďaka toku rieky sa dostanú aj do samotného chráneného územia.

Vlastníctvo

štátne - 69,77 obecné - 8,95 súkromné - 21,28

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  poľnohospodárske stavby
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov