Hornádske meandre

Kód územia

SKUEV0944

Výmera územia

198,330 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Čaňa, Gyňov, Kechnec, Milhosť, Seňa, Trstené pri Hornáde, Ždaňa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,55718938

Zemepiská dĺžka

21,31840920

Nadmorská výška (m)

Max

281

Priemerná

183

Min

159

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Bombina bombina, Bombina variegata, Cobitis taenia, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio uranoscopus, Sabanejewia aurata

Popis územia

Územie európskeho významu zahŕňa tok rieky Hornád, vrátane mŕtvych ramien a zamokrených lúčnych porastov od obce Ždaňa až po štátnu hranicu s MR. Územie predstavuje významný migračný biokoridor pri ťahových cestách vtákov a zároveň je významným hniezdiskom viacerých druhov avifauny. Z hľadiska geomorfologického členenia patria Hornádske meandre do oblasti Lučenecko - košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Košická rovina. Navrhované územie sa nachádza vo východnej časti Košickej roviny, kde rieka Hornád vytvorila širokú riečnu nivu s rovinatým povrchom, ktorú tvoria fluviálne sedimenty, hliny, piesky a íly s hrúbkou cca 2m. V lúčnych porastoch je zastúpený biotop národného významu - psiarkové aluviálne lúky a biotop európskeho významu - nižinné a podhorské kosné lúky, brehové porasty okolo Hornádu a jeho mŕtvych ramien osídľujú biotopy európskeho významu - rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. i fragmenty vŕbovo-topoľových nížinnych lužných lesov a jaseňovo - jelšových podhorských lužných lesov. V mŕtvych ramenách Hornádu sú zastúpené i spoločenstvá stojatých vôd s splávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou - biotop národného významu. V území bol zaznamenaný výskyt mnohých živočíšnych druhov európskeho významu a národného významu, napr. Alcedo atthis, Falco cherrug, Aquila heliaca, Strix uralensis, Nycticorax nycticorax a i. Významné je zastúpenie rýb, celkovo bolo v toku Hornádu zaznamenaných doposiaľ 15 druhov, z druhov európskeho významu napr. Gobio albipinatus, G. uranoscopus, Sabanajewia aurata a ďalšie druhy.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Rieka Hornád preteká pomerne husto osídlenou a poľnohospodársky intenzívne využívanou východnou časťou Košickej kotliny, preto je kvalita vody v toku i kvalita brehových porastov ovplyvňovaná aktivitami miestneho obyvateľstva. Na viacerých miestach boli zaznamenané nelegálne skládky tuhého komunálneho odpadu. Pri obci Ždaňa je vybudovaná malá vodná elektráreň. Migráciu rýb zabezpečuje rybovod, ktorý však nespĺňa podmienky pre migráciu všetkých druhov rýb.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  záplavy
  malé vodné elektrárne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov