Holíčske alúvium Moravy

Kód územia

SKUEV0905

Výmera územia

145,850 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel.: +421 34 77 22 735
Slovak Republic
Vajanského 17
Malacky
901 01

Katastrálne územia

Holíč

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,81149266

Zemepiská dĺžka

17,12559667

Nadmorská výška (m)

Max

160

Priemerná

160

Min

160

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lycaena dispar

Popis územia

Územie sa nachádza v bývalom inundačnom území rieky Morava, v súčasnosti je od toku rieky oddelené protipovodňovou hrádzou.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným obhospodarovaním lúk, odvodňovaním, stavebnou činnosťou.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
D - doprava a komunikácie  
  letisko
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov