Čierna Moldava

Kód územia

SKUEV0348

Výmera územia

1894,780 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Hačava, Smolník, Štós

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,68444444

Zemepiská dĺžka

20,80055556

Nadmorská výška (m)

Max

1157

Priemerná

645

Min

360

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Canis lupus, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Pulsatilla patens, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos

Popis územia

Majority of the site is covered with forests dominated by communities of 9130 Asperulo-Fagetum beech forests. These forests support a number of rare species of fauna. They are most appreciated as important nesting grounds for a number of birds of prey species. Valley tops foster rich communities of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrublands facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) and 6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis) originating from traditional forms of land management. These communities are noted for the presence of several rare species of plants. These communities have partially been colonised by young seral tree species. The site is situated on the borderline between two geomorphological units with very different underlying geology that is to say Slovenský kras / Slovak Karst (carbonate rocks) and Volovské vrchy Hills (silicate rocks). Very diverse geological conditions provide for peculiar richness of life forms rarely seen in Slovakia. The site is noted for the occurrence of several species of international importance including, among others, bat species Pipistrellus pipistrellus and Vespertilio murinus. Nationally protected species are, among others, represented by plant taxa Aquilegia vulgaris, Dactylorhiza sambucina, etc.

Ciele ochrany

The site is located in the buffer zone of the Slovenský kras NP / Slovak Karst NP, within the borders of the UNESCO-MAB Biosphere Reserve Slovenský kras and within the territory of the proposed Volovské vrchy SPA. Its habitats provide valuable nesting grounds for the populations of a number of bird species of European importance, namely Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Strix uralensis, Glaucidium passerinum and Dryocopus martius. Nationally important bird species are, among others, represented by taxa Strix aluco, Columba palumbus and Parus montanus.

Zraniteľnosť

Implementation of the non-sensitive methods of forest management might present threat to forest communities of the site. Meadow and pasture communities are seriously disturbed by abandonment of the traditional forms of land management having provided for their development. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 7.546 % private - 0.508 % state - 91.946 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Campanula bononiensis, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Cephalanthera damasonium, Coeloglossum viride, Crepis conyzifolia, Dactylorhiza sambucina, Epipactis atrorubens, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Galanthus nivalis, Gymnadenia conopsea, Jurinea mollis subsp. macrocalathia, Lactuca perennis, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Listera ovata, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Nepeta pannonica, Parnassia palustris, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Scorzonera purpurea, Sorbus hazslinszkyana, Tephroseris integrifolia, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov