Kečovské škrapy

Kód územia

SKUEV0345

Výmera územia

354,550 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

04.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Kečovo, Silická Brezová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,50305556

Zemepiská dĺžka

20,49611111

Nadmorská výška (m)

Max

531

Priemerná

450

Min

307

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Lynx lynx, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Sadleriana pannonica, Spermophilus citellus, Stenobothrus eurasius

Popis územia

Some two thirds of the site are covered with forest communities of 91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens. Remaining sections of the site support biologically diverse communities of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) some of which have been taken over by pioneer tree species (initial seral stage of forest). Geological basement is built by carbonate rocks predominate of which are limestone and dolomite. These sporadically protrude surface to form exposed rocky outcrops. Due to the basement, local soils are typical for a high content of skeletic particles. The site encompasses an exceptionally high number of underground cavities, abysses and caves (8310 Caves not open to public) and provides favourable conditions for the occurrence of a number of species of international importance (Bupleurum falcatum subsp. dilatatum, Bufo viridis, Lacerta viridis, several species of bats) as well as nationally protected species of plants, namely Adonis vernalis, Cleistogenes serotina, Iris pumila, Orchis tridentate, etc.

Ciele ochrany

The site is situated in the Slovenský kras NP / Slovak Karst NP holding at the same time the status of the UNESCO - MAB Biosphere Reserve. It also falls within the territory of the Important Bird Area (IBA) Slovenský kras and pending Slovenský kras SPA. Its habitats provide important nesting grounds for several species of birds of European importance including Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos medius, Dryocopus martius and Bonasa bonasia. Bird species of national importance are represented, among others, by species Emberiza cia. The site is noted for a rich mosaic of underground karstic features of outstanding natural beauty (caves, abysses) that have under the name "Caves of Aggtelek and Slovak Karst" been inscribed into the UNESCO World Heritage List (cross border site with Hungary). These underground phenomena represent important wintering grounds for several species of bats. Owing to the occurrence of valuable xerothermic habitats the site was designated a national nature reserve in 1981.

Zraniteľnosť

Meadow and pasture communities are very sensitive to abandonment of the traditional forms of land management. The site has been significantly impacted by establishment of a number of small illegal dumping sites. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  iné spôsoby dopravy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Acrocephalus melanopogon, Adonis vernalis, Alyssum tortuosum subsp. herophyllum, Asyneuma canescens, Bufo viridis, Bupleurum falcatum subsp. dilatatum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Cleistogenes serotina, Corothamnus procumbens, Eptesicus serotinus, Iris pumila, Isatis maeotica, Jurinea mollis subsp. macrocalathia, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lathyrus nissolia, Lathyrus pannonicus, Linaria pallidiflora, Myotis daubentonii, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Phlomis tuberosa, Pilosella macrantha, Pseudolysimachion orchideum, Scorzonera purpurea, Silene bupleuroides, Silene viridiflora, Stipa pulcherrima, Vinca herbacea, Viola kitaibeliana, Waldsteinia geoides