Brezovské Karpaty

Kód územia

SKUEV0278

Výmera územia

2670,950 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Brezová pod Bradlom, Dobrá Voda, Dolný Lopašov, Hradište pod Vrátnom, Chtelnica, Košariská, Prašník

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63777778

Zemepiská dĺžka

17,55750000

Nadmorská výška (m)

Max

576

Priemerná

414

Min

241

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Dianthus lumnitzeri, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

Mainly beech, Tilio-Acerion forests on slopes, screens and ravines and xerothermic Pannonic oak forests on carbonate rocks. The site is built especially of the Triassic limestones and dolomites. The upland relief exceed an altitude of 500 m only locally. It is divided by deep narrow and predominantly dry valleys. Occurrence of the karst phenomena including caves not open to public. Especially in the northern edge of the site, part of the lands was destroyed by grazing and accelerated erosion and afforested mainly by Austrain pine (Pinus nigra) in the middle of last century.

Ciele ochrany

Most extensive occurence of the flowering beech forests in Malé Karpaty Mts. In the xerothermic non-forest stands, occurence of important plant species: Dianthus lumnitzeri, Pulsatilla grandis, P. subslavica. The site is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA. It includes the small-scaled protected areas: Slopy and Ševcova skala Nature Reserves.

Zraniteľnosť

Some stands with artificially planted pine require gradual reconstruction with the native wood species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.179 % private - 0.035 % state - 56.749 % towns and municipalities - 43.037 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Anacamptis pyramidalis, Bufo viridis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Coronella austriaca, Dactylorhiza incarnata, Dictamnus albus, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Fumana procumbens, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Limodorum abortivum, Minuartia glaucina, Muscardinus avellanarius, Myotis daubentonii, Ophrys holubyana, Orchis militaris, Orchis morio, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Primula auricula, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov