Humenská

Kód územia

SKUEV0206

Výmera územia

215,800 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Hažín nad Cirochou, Humenné, Ptičie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,91234948

Zemepiská dĺžka

21,94535335

Nadmorská výška (m)

Max

440

Priemerná

292

Min

182

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

Beech stands with Quercus pubescens in the mountain edge part of the site on the calcareous basement with the emergent rocky walls represent the main part of the site. Geological basement is formed by carbonate conglomerates and sandstones (Inner Carpathians Palaeogene rocks).

Ciele ochrany

Maintenance of the xerophilous and thermophilous forest and forest steppe communities with Pulsatilla grandis and rare fauna species. One part of the site is situated within the Humenská National Nature Reserve.

Zraniteľnosť

The site is attacked by illegal felling and burning out the old grasslands.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  iné typy osídlenia
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné ľudské vplyvy
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Anemone sylvestris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Lacerta agilis, Maculinea arion, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Sciurus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 42,9 42,9 14,2 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 75,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov