Grgás

Kód územia

SKUEV0162

Výmera územia

47,060 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Lakšárska Nová Ves

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,55583333

Zemepiská dĺžka

17,12833333

Nadmorská výška (m)

Max

216

Priemerná

198

Min

189

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cordulegaster heros, Cucujus cinnaberinus

Popis územia

The site covers the interdune depression developed along the Hrabovec Stream. It is a part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present: pine-oak acidophilous forests and alder swamp forests. They support the occurrence of rare and endangered plant and animal species in the site.

Ciele ochrany

Significant example of the floodplain hardwood forest communities and lowland up to montane water streams with the plant communities Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion within the Záhorie region.

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining). Forest communities are threatened by clearcutting and the overall soil preparation after cutting (the whole soil profile including the roots remnants is piled up into mounds using heavy mechanisms).

Vlastníctvo

private - 1.127 % state - 98.873 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie

Ostatné druhy

Abdera affinis, Acrocephalus arundinaceus, Agrilus auricollis, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anas crecca, Bothrideres contractus, Bufo bufo, Bufo viridis, Cetonischema aeruginosa, Dicerca (Dicerca) alni, Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Hyla arborea, Ixobrychus minutus, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lanius minor, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Podiceps cristatus, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda, Rana temporaria, Saperda (Saperda) punctata, Tachybaptus ruficollis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov