Klokočovské rašeliniská

Kód územia

SKUEV0101

Výmera územia

36,720 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Klokočov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,48075066

Zemepiská dĺžka

18,58479330

Nadmorská výška (m)

Max

907

Priemerná

707

Min

583

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Triturus montandoni

Popis územia

The site supports a set of habitats typical for the Moravskosliezske Beskydy Mts. and adjacent sections of the Turzovská vrchovina Upland (more precisely Kornianska brázda area). Basement is formed by flysch with a set of claystone-sandstone layers of Silesian geological unit featuring coarse-grained sandstones with transition to conglomerates. Flysch basement provides favourable conditions for the presence of distinctly oligothrophic transition mires and bog woodlands on waterlogged soils. Also featured are habitat types of E2.1 Permanent mesotrophic lowland pastures and aftermath-grazed meadows (EUNIS) and E3.41 Atlantic and sub-Atlantic humid meadows (EUNIS, also classed as 37.21 habitat within CORINE and Pal. Hab.). Endangered species of national importance are represented by taxa Hydrocotyle vulgaris, Lycopodiella inundata, Drosera rotundifolia, Lotus uliginosus, Pedicularis sylvatica, Juncus bulbosus and Carex lasiocarpa.

Ciele ochrany

The site features the habitats of the valuable transition mires on significantly oligothrophic sites as well as fragmented enclaves of spruce bog woodlands and mat-grass Nardus stricta communities on waterlogged soils in their limit locations of the north-western part of the Carpathians. These habitats are typical for a patchy pattern of their distribution and presence of sub Atlantic species of plants on the eastern limit of their natural range. The species primarily survived in this group of habitats as relic species of the Postglacial and include taxa Hydrocotyle vulgaris, Sphagnum auriculatum and Lotus uliginosus. Critically endangered species are represented by taxon Lycopodiella inundata. Majority of sites are situated within the boundaries of the Protected Landscape Area Kysuce. Moreover, Polková site was designated a separate small-scaled protected area - nature reserve in 1993.

Zraniteľnosť

The key threat factors include changes of hydrological regime resulting from the introduction of a system of small drains, sites' drainage above the entrenched forest haulage roads, site fragmentation resulting from the establishment of a network of forest haulage roads, risks posed by timber skidding and the establishment of the timber depots in the marginal areas of particular mires. Special attention should be given to the processes of the secondary succession leading to the gradual loss of the light-demanding species. Succession is triggered by the abandonment of traditional forms of land management. Some sites are being afforested with Norway spruce Picea abies, grey alder Alnus incana and European ash Fraxinus excelsior. Certain proportion of area of respective habitats situated in the immediate vicinity of the human settlements is threatened by human activities induced degradation processes; threat of the invasive floral species spreading into natural communities also demands adequate attention.

Vlastníctvo

private - 20.929 % state - 79.071 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s inertnými materiálmi
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Blechnum spicant, Carex canescens, Carex flava, Carex lasiocarpa, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Diphasiastrum complanatum, Drosera rotundifolia, Eleocharis uniglumis, Epipactis palustris, Gladiolus imbricatus, Hydrocotyle vulgaris, Juncus bulbosus, Juncus squarrosus, Lacerta agilis, Listera ovata, Lotus uliginosus, Lycopodiella inundata, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Montia fontana, Muscardinus avellanarius, Neomys fodiens, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Sorex araneus, Sorex minutus, Traunsteinera globosa, Triglochin palustre, Valeriana simplicifolia, Veronica scutellata, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 28,6 71,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov