Dubnické štrkovisko

Kód územia

SKCHVU006

Výmera územia

41,093 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Strážovské vrchy

tel: +421 42 432 28 02
fax:+421 42 426 13 37
Slovak Republic
Považská Bystrica
Orlové 189

Katastrálne územia

Borčice, Dubnica nad Váhom, Nemšová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,97119107

Zemepiská dĺžka

18,14856804

Nadmorská výška (m)

Max

229

Priemerná

228

Min

228

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anser anser, Anser fabalis, Ardea purpurea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cygnus olor, Egretta alba, Emberiza schoeniclus, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Podiceps cristatus, Porzana porzana, Rallus aquaticus, Remiz pendulinus, Sterna hirundo, Tachybaptus ruficollis

Popis územia

Dubnické štrkovisko gravel-pit is situated in Považské podolie valley in Ilavská kotlina basin on the left side of the Váh River close to the town Dubnica nad Váhom. Váh River is a hydrographical axis of the area. Geological basement of the site is built of the gravel-sand deposits of the Váh River deposited on the Neogene sea-borne sediments. Sedimentary gravels are covered with a fine-grained loess loam that creates a very suitable soil for agriculture in the surroundings. The gravel-pit originated as a result of gravel exploitation and subsequent overflowing with underground water. In this way suitable alternative conditions for habitats and species bound to the Váh River alluvium were created as far as original natural habitats has been strongly reduced by building-up of the river canal. In a marginal zone of the gravel-pit in a consequence of natural succession the vegetative types with nationally protected species originated as follows: vegetation communities of standing waters with Myriophyllum verticillatum, Utricularia vulgaris and with a close water contact with Carex viridula, Centaurium pulchellum, common reed and large sedge beds that participate on a land-filling process at maximum. From forest communities only the residuals of ash-alder alluvial forests occur here as far as majority of original alluvial forests within the Váh River alluvium were felled out and alluvial softwood forests also in a consequence of an underground water decrease changed to shrubby stands.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Sterna hirundo.

Zraniteľnosť

Existence of the bird species subject to nature conservation is being threatened by the mass utilisation of the area for sporting angling and recreation. Negative impact of the aforementioned activities is further exacerbated by the presence and free movement of anglers and holidaymakers on the islands or their adjacent area. The situation becomes truly critical during warm spring days but mainly during summer months when the site is used for bathing, swimming and boating. Warm weather turns gravel pit banks into illegal makeshift campsites where holidaymakers camp for several days and their numerous "pleasure" activities severely disturb nesting birds. For the site having been officially proclaimed a mining area there have been ongoing efforts to exploit it commercially. Such step would inevitably result in the complete destruction of the breeding islands. Efforts to develop recreational facilities in this area that unfortunately still persevere would also draw resident nesting population to extinction.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  sklady
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  motorizované zariadenia
  športové a rekreačné štruktúry
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  zazemňovanie
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  antagonizmus s domácimi zvieratami
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Carex distans, Carex paniculata, Carex viridula, Centaurium pulchellum, Hippochae variegata, Leersia oryzoides, Myricaria germanica, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Triglochin palustre, Utricularia vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov