Ipeľské hony

Kód územia

SKUEV0055

Výmera územia

24,940 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Ipeľské Predmostie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,06555556

Zemepiská dĺžka

19,06194444

Nadmorská výška (m)

Max

130

Priemerná

129

Min

129

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lycaena dispar, Osmoderma eremita

Popis územia

The site overlaps with the territory of Ipeľské Hony Nature Reserve, area designated to preserve unique remnants of native wetlands of the Ipeľ River catchment area.

Ciele ochrany

The site has been selected for its rather extensive tracts of well-preserved native aquatic and wetland habitats and fragments of floodplain forest characteristic by rich biological diversity of plant and animal communities featuring a range of endangered taxa of vascular plants, vertebrates and invertebrates.

Zraniteľnosť

Intactness of the site might predominately be adversely impacted by further intensification of agricultural production in the surrounding area and expansion of industrial sites located in immediate vicinity of the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 86.196 % private - 13.804 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  priemyselné a obchodné plochy
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus
J - prirodzené zmeny systému  
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.

Ostatné druhy

Butomus umbellatus, Gratiola officinalis, Lacerta agilis, Thalictrum lucidum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 72,7 27,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov