Domické škrapy

Kód územia

SKUEV0347

Výmera územia

111,580 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

16.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Dlhá Ves, Kečovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,48305556

Zemepiská dĺžka

20,46916667

Nadmorská výška (m)

Max

464

Priemerná

397

Min

347

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Dracocephalum austriacum, Echium russicum, Eriogaster catax, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Stenobothrus eurasius

Popis územia

Some two thirds of the site feature communities of 91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens. Remaining third fosters assemblages of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) and 6240* Sub-Pannonic steppic grasslands communities of which have been partially taken over by pioneer tree species (initial seral stage of forest). Geological basement is formed by carbonate rocks predominate of which are limestone and dolomite. These sporadically protrude surface to form exposed rocky outcrops. Due to the basement, local soils are typical for a high content of skeletic particles. The site encompasses an exceptionally high number of underground cavities, abysses and caves (8310 Caves not open to public) and supports likewise high number of species of international importance (Bupleurum falcatum subsp. dilatatum, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Hyla arborea, Rana dalmatina, Lacerta viridis, Ablepharus kitaibelii, Glis (Myoxus) glis, Coronella austriaca, several different species of bats, Felis silvestris). Representatives of species protected by Slovak law include, among many others, plant beauties Aconitum anthora and Cephalanthera rubra.

Ciele ochrany

The site is situated in the Slovenský kras NP / Slovak Karst NP holding at the same time the status of the UNESCO - MAB Biosphere Reserve. It also falls within the territory of the Important Bird Area (IBA) Slovenský kras and pending Slovenský kras SPA. Its habitats provide valuable nesting grounds for populations of a number of bird species of European importance including Lanius collurio, Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Sylvia nisoria and Picus canus. Bird species of national importance are, among others, represented by species Jynx torquilla. The site is noted for plethora of underground karstic features of outstanding natural beauty (caves, abysses) that have under the name "Caves of Aggtelek and Slovak Karst" been inscribed into the UNESCO World Heritage List (cross border site with Hungary). These underground phenomena represent important wintering grounds for a number of bat species. Underground karstic system Baradla - Domica has been entered into the List of Wetlands of International Importance under the Ramsar Convention. The site fosters best examples of warmth-loving plant communities found on the territory of Slovenský kras NP. The site was designated a national nature reserve in 1973.

Zraniteľnosť

Meadow and pasture communities are very vulnerable to the abandonment of traditional forms of land management. Likely reconstruction of recreational facilities situated around Domica Cave might worse the status of local communities. The site has been deleteriously impacted by establishment of a number of small illegal dumping sites. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

private - 1.836 % state - 98.165 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  poldre
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  acidifikácia (prírodzená)

Ostatné druhy

Ablepharus kitaibelii, Aconitum anthora, Adonis vernalis, Alyssum tortuosum subsp. herophyllum, Anemone sylvestris, Asyneuma canescens, Bupleurum falcatum subsp. dilatatum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Cerasus fruticosa, Coronella austriaca, Corothamnus procumbens, Crupina vulgaris, Danthonia alpina, Epipactis atrorubens, Eptesicus serotinus, Eremogone micradenia, Felis silvestris, Glis (Myoxus) glis, Hyla arborea, Iris pumila, Jurinea mollis subsp. macrocalathia, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lactuca quercina, Lathyrus nissolia, Lilium martagon, Linaria pallidiflora, Linum flavum, Melampyrum barbatum, Melampyrum cristatum, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Orchis purpurea, Phelipanche purpurea, Phlomis tuberosa, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Potentilla rupestris, Pseudolysimachion orchideum, Rana dalmatina, Scorzonera austriaca, Scorzonera purpurea, Silene bupleuroides, Silene viridiflora, Stipa dasyphylla, Stipa tirsa, Teucrium montanum subsp. pannonicum, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Trinia glauca, Viola kitaibeliana, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 70,0 30,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 70,0 10,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla plazy 0,0 8,3 91,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 53,8 46,2 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Dracocephalum austriacum Včelník rakúsky vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov