Biskupické luhy

Kód územia

SKUEV0295

Výmera územia

916,340 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Kalinkovo, Nové Košariská, Podunajské Biskupice, Rovinka, Ružinov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,08416944

Zemepiská dĺžka

17,17885404

Nadmorská výška (m)

Max

134

Priemerná

131

Min

129

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bolbelasmus unicornis, Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Gymnocephalus baloni, Himantoglossum adriaticum, Lucanus cervus, Microtus oeconomus mehelyi

Popis územia

The site is located in the Danube River alluvium. Geological basement is formed by the gravel-sand deposits. Soils are Fluvisols. It is represented by network of the river branches and oxbow lake depressions with the hardwood and transitional floodplain forests.

Ciele ochrany

The most extensive area of mixed ash-elm-oak floodplain forests in Slovakia. The site overlaps with the Dunajské luhy SPA, Dunajské luhy Ramsar Site and Dunajské luhy Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The site is threatened by the current on-going forest management practices, e.g. overall soil preparation and reforestation with the allochthonous wood species (Populus x euroamericana), what is accompanied with invasions of Negundo aceroides, Solidago /sp./, Impatiens glandulifera, etc.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.247 % other communities - 0.074 % private - 8.325 % state - 87.11 % towns and municipalities - 0.245 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia

Ostatné druhy

Coronella austriaca, Elaphe longissima, Hyla arborea, Orchis purpurea, Rana dalmatina, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) Plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov