Čergov

Kód územia

SKCHVU052

Výmera územia

35849,709 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Babin Potok, Bodovce, Bogliarka, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Čirč, Drienica, Fričkovce, Geraltov, Gerlachov, Hanigovce, Hertník, Hervartov, Hradisko, Jakovany, Jakubovany, Kamenica, Kríže, Kružlov, Kyjov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Ľubotín, Lukov, Ľutina, Malcov, Malý Slivník, Milpoš, Mošurov, Obručné, Olejníkov, Osikov, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Richvald, Ruská Voľa nad Popradom, Sabinov, Šarišské Jastrabie, Šarišské Sokolovce, Šiba, Terňa, Venécia, Zálesie, Závadka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,21833333

Zemepiská dĺžka

21,08500000

Nadmorská výška (m)

Max

1155

Priemerná

702

Min

350

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picoides tridactylus, Picus canus, Saxicola torquatus, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Proposed SPA Čergov cover a substantial part of the geomorphologic unit Čergov. The site is built outside flysch, where there are predominantly clay stones and in minority the sandstones. Geomorphology territory was affected not only by the geological composition, but mainly by tectonic violation of flysch sequences. Depending on the type of relief, it is included among the lower highlands and has a very strong relief diversification. Substantial parts of the territory (about 97%) cover large plantations of beech forests, in the highest parts of the mountain are meadows with small segments of wetlands, specimen trees and groups. Mountain meadows are characteristic element of Čergov. The site is represented also by mesophilic grassland and pastures. Relatively large area of preserved forests create favorable conditions for a stable population of wolf and several species of birds, such as Strix uralensis, Aquila chrysaetos, A. pomarina, Ciconia nigra, Bonasa bonasia and others. On grassland and pastures live species such as Crex crex and Coturnix coturnix. There are more species of national importance from animals, e.g. Sicista betulina, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne; from plants species Pilosella auratiaca, Pseodoorchis albida, Lycopodium clavatum, carniolica Scopoli, Lilium bulbiferum and others.

Ciele ochrany

The site is characterized by a rich diversity of habitats and species relatively preserved different types of large beech forests, and have significant representation of scree lime-maple forests. Forest habitats are supplemented by meadow and pasture communities. Conservation of these habitats is important for the protection of birds, which are the subject of the proposed SPA. According to the national network of protected areas in the territory of Slovakia, there are four national nature reserves: Čergovská javorina, Čergovský Minčol, pramenisko Tople and Hradová hora. The National nature reserve Hradová hora was declared in 1981, The National nature reserve Čegovská javorina in 1982, The National nature reserve Čergovský Minčol in 1986 and The National nature reserve Pramenisko Tople in 2002. The site is also the first private nature reserve for wolves, which was proclaimed in 2004. Within the site there are also two sites of European importance SKUEV0331 Čergovský Minčol and SKUEV0332 Čergov.

Zraniteľnosť

A characteristic feature of Čergov are the top slope and mountain meadows, which were in the past been used for mowing and grazing cattle. Abandonment of the traditional management and succession processes allow the transition towards forest communities. In late 80s and early 90s of the 20th century in some places the afforestation of grasslands appeared. Compactness of the forest was largely influenced by management in forests.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Obnova lesa a manažment
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
J - prirodzené zmeny systému  
  vyhorenie
  budovanie kanálov

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 42,9 57,1 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 71,4 28,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 43,8 37,5 18,7 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov