Ľadonhora

Kód územia

SKUEV0834

Výmera územia

572,900 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

09.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Budatínska Lehota, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Lopušné Pažite, Povina

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,28587807

Zemepiská dĺžka

18,86190205

Nadmorská výška (m)

Max

990

Priemerná

729

Min

485

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Lynx lynx, Ursus arctos

Popis územia

Územie je súčasťou Kysuckej vrchoviny, podcelku Kysucké bradlá. Z geologického hľadiska veľmi zaujímavé územie, tvorené druhohornými karbonátovymi horninami (rôzne typy vápencov) bradlového pásma. Komplexy prevažne listnatých bukových a jedľobukových lesov, lipovo-javorových sutinových lesov pralesového charakteru a vápnomilných bukových lesov s výskytom početných populácií národne významných druhov rastlín (rody Epipactis, Cephalanthera, jazyk jelení Phyllitis scolopendrium). V nelesnej časti na východných svahoch Ľadonhory sú xerotermné pasienky s populáciou vstavača mužského (Orchis mascula) a porasty borievky obyčajnej (Juniperus communis formations) na karbonátových xerotermoch. Dopĺňajú ich slatinné prameniská a na južnom úpätí mezofilné kosné lúky. Kamenité hrebene Ladonhory a Stien sú významným refúgiom rysa Lynx lynx, z veľkých šeliem sa pravidelne vyskytuje medveď Ursus arctos a vlk Canis lupus.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

- Ťažba v lesoch, najmä holorubným spôsobom. Zásahy do pralesového zvyšku lipovo-javorových sutinových lesov pri hrebeni Stien. Nepôvodné porastové formy - smrečiny na pripájaných severných svahoch Stien. - Sekudárna sukcesia nelesných biotopov najmä pri SV okraji územia. Šírenie inváznych rastlín (najmä pri rekreačnej oblasti v Dolnom Vadičove) a ruderálnych druhov rastlín pozdĺž hlavného hrebeňa bradiel (pastva dobytka na prielukách v minulosti). -

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - pôvodné druhy
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  holorub
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou
  kontrola predátormi
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
  pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami
  kyslý dážď
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  problémové pôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  sukcesia
  akumulácia organického materiálu
  acidifikácia (prírodzená)
  súťaživosť (fauna)
  predátorstvo
  parazitizmus (flóra)
L - prírodné katastrofy  
  zosuvy pôdy
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Ostatné druhy

Parnassius mnemosyne