Predmieranka

Kód územia

SKUEV0655

Výmera územia

21,740 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

05.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Klokočov, Turzovka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,43888889

Zemepiská dĺžka

18,58305556

Nadmorská výška (m)

Max

550

Priemerná

518

Min

500

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Lutra lutra

Popis územia

The site belongs to Turzovská vrchovina highlands, subunit Zadné vrchy and Kornická brázda. Geology: The site is made up of the Magura Nappe of Flysch belt, mainly of partial Rača Nappe. The site is represented by paleogene rocks,shales, sandstones and conglomerates. In the paleogene rocks overlaying there are holocene fluvial sediments, which are represented by clay and gravel clay occuring in floodplain of Predmieranka. The site Predmieranka is represented by natural river and its mixed ash-alder alluvial forest with dominance of Alnus incana. This habitat is complemented by acidpohilous spruce forests (Fageto-Abietum), by hygrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane belts and by national habitats: eutrophic humid grasslands, large Carex beds. The site includes habitats of Lutra lutra, refuges of Ciconia nigra, of Alcedo atthis and next bird species. The aquatic habitat was not specially studied, it is represented by Cottus gobio, a fish species of Annex II of Habitat Directive. Note: The part of the stream was negatively influenced by floods 8 years ago. Suitable subsequent regulation has enabled nature regeneration of the stream habitats.

Ciele ochrany

Conservation of well-preserved part of montane stream with mixed ash-alder alluvial forests and regionally rare acidpohilous spruce forests. It is a model area of successful restoration.

Zraniteľnosť

Logging in alluvial coastal habitas (especially clear cuts), skidding and processing calamity in the surrounding forests. Illegal waste deposits. Planned water reservoar flood-control, water pollution from urban areas, cultivation of allochtonous shrubs along the road, spreading of invasive plants from urban areas

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne

Ostatné druhy

Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Motacilla alba, Motacilla cinerea

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov