Folkmarská skala

Kód územia

SKUEV0351

Výmera územia

136,770 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Veľký Folkmar

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83055556

Zemepiská dĺžka

21,00916667

Nadmorská výška (m)

Max

913

Priemerná

693

Min

481

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Pulsatilla slavica

Popis územia

Majority of the site is covered with forests represented by a rich mosaic of different types serving to illustrate high diversity of local ecological conditions. The site is dominated by the communities of 9150 Medio-European limestone beech forests (Cephalanthero-Fagion) and 9130 Asperulo-Fagetum beech forests. Remaining sections of the site (approximately 5 %) are jointly occupied by communities of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia), 6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo- Festucetalia pallentis), 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) and 8210 Chasmophytic vegetation of calcareous rocky slope. Geological basement is formed by carbonate rocks predominate of which are limestone and dolomite. These sporadically protrude the surface to form exposed rocky outcrops. Due to the basement, substrates are typical for a high content of skeletic particles. The site supports flora elements of international importance (Podarcis muralis) as well as a whole group of endemic (Campanula xylocarpa, Primula auricula subsp. hungarica, Sorbus scepusiensis) and nationally protected plant species (Clematis alpina, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, etc.).

Ciele ochrany

The site supports xerothermic grass-herb communities associated with limestones and dolomites.

Zraniteľnosť

Implementation of the non-sensitive forest management measures together with artificial regeneration are the most potential threats to the local forest communities and their biological diversity. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Aster alpinus, Campanula xylocarpa, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Cephalanthera damasonium, Clematis alpina, Corothamnus procumbens, Dianthus praecox, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Lactuca perennis, Lilium martagon, Listera ovata, Platanthera bifolia, Podarcis muralis, Primula auricula subsp. hungarica, Rhodax rupifragus, Scorzonera austriaca, Scorzonera purpurea, Silene bupleuroides, Sorbus hazslinszkyana, Sorbus scepusiensis, Thalictrum simplex

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov