Bodrog

Kód územia

SKUEV0236

Výmera územia

107,030 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Borša, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Nová Vieska pri Bodrogu, Streda nad Bodrogom, Véč, Viničky, Zemplín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,40406283

Zemepiská dĺžka

21,76700467

Nadmorská výška (m)

Max

102

Priemerná

99

Min

92

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cobitis taenia, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Unio crassus, Zingel zingel

Popis územia

The site is represented by Bodra River flowing through the agricultural land. The river is bounded by levees. Geological basmenet is formed by siltstones, mudstones and sandstones. Soils are gleyic Fluvisols.

Ciele ochrany

Maintenance of rare fish species.

Zraniteľnosť

Vulnerability due to potential pollution from anthropogenous activities – performance of the cargo ship transport.

Vlastníctvo

other communities - 1.386 % private - 14.427 % towns and municipalities - 84.187 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  most, viadukt
  prístavy
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny spôsobené záplavami

Ostatné druhy

Eptesicus serotinus, Fulica atra, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Plecotus austriacus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov