Fintické svahy

Kód územia

SKUEV0322

Výmera územia

746,520 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Fintice, Fulianka, Kapušany, Terňa, Tulčík, Veľký Šariš, Záhradné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,06722222

Zemepiská dĺžka

21,25222222

Nadmorská výška (m)

Max

733

Priemerná

467

Min

298

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Iris aphylla ssp. hungarica, Leptidea morsei, Lycaena dispar, Myotis bechsteinii, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Pulsatilla grandis, Pulsatilla patens

Popis územia

The site is situated at the boundary lines of 3 geomorphological subunits: Spišsko-šarišské medzihorie, Beskydské predhorie and Košická kotlina. It is built of the extrusive andesite bodies that reached the surface in the area of the Inner Carpathian Paleogene characteristic with the flysch processes. Quatenary sediments build the bottoms of the slopes. The site is represented by slopes with forests and a crest of the hills stretching from west to east. Forests cover more than 90% of the site. Stone slopes with the typical Sub-Pannonic steppic grasslands occur at some spots, mostly south-oriented. Ruins of the Kapušany castle dominate the site and its surroundings. Occurrence of other protected animal species has been recorded in the site, e.g.: Crocidura leucodon, Rana temporaria, Mantis religiosa. Nationally important plant species represent e.g.: Stipa pulcherrima, Clematis recta, Campanula bononiensis.

Ciele ochrany

The site is rich in both habitats and species and it is an example of the xerophile plant communities on volcanic rocks (Sub-Pannonic steppic grasslands). Occurrence of Pulsatilla patens represents the most northern and eastern locality of the species in Slovakia. From the network of protected areas in Slovakia 2 nature reserves (NR) are situated in the site: Nature Reserve Fintické svahy (Fintické slopes) and Nature Reserve Kapušiansky hradný vrch (Kapušany castle hill). Both nature reserves were established in 1980. NR Fintické svahy has been listed as a CORINE BIOTOPES site.

Zraniteľnosť

Forest tree stands in the Nature Reserve Kapušiansky hradný vrch (Kapušany castle hill), that is a part of the site, and grasslands under the castle were affected by fire. Spreading of invasive alien species Robinia pseudoacacia has been recorded in some spots of the site. Quarries in the surroundings remain a potential threat for the site.

Vlastníctvo

state - 1.06 % other communities - 5.193 % private - 7.746 % state - 87.061 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  baníctvo a lomy
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Alyssum montanum subsp. brymii, Anguis fragilis, Bufo viridis, Campanula bononiensis, Centaurium erythraea, Clematis recta, Coenonympha hero, Crocidura leucodon, Elaphe longissima, Lacerta agilis, Lacerta muralis, Lactuca perennis, Lilium martagon, Lopinga achine, Maculinea arion, Mantis religiosa, Oenanthe oenanthe, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Rana temporaria, Saga pedo, Sorex araneus, Stipa pulcherrima, Viola kitaibeliana, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 22,2 77,8 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov