Klokoč

Kód územia

SKUEV0264

Výmera územia

2280,830 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Banská Hodruša, Bzenica, Dolné Hámre, Hliník nad Hronom, Vyhne, Žarnovica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,48666667

Zemepiská dĺžka

18,77750000

Nadmorská výška (m)

Max

813

Priemerná

479

Min

223

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

The site features Kašivárova NNR, one of the most prominent primeval forest nature reserves of Slovakia designated to preserve outstanding specimens of Quercus petraea agg.

Ciele ochrany

The site supports an exceptionally rich mosaic of different habitats ranging from thermophilous oak woods, beech woods and scree woods to hay meadows and rocky habitats. Site borders also enclose Kašivárova National Nature Reserve, one of the most prominent primeval forest nature reserves of Slovakia designated to preserve outstanding specimens of Quercus petraea agg. The reserve is also noted for the occurrence of several very rare and endangered species of invertebrates.

Zraniteľnosť

Character of local communities is under threat of being compromised by the efforts to develop the area for mass tourism and recreation. Further increase of land managed for agricultural production would also most probably appear deleterious to local habitats and communities.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 1.218 % other communities - 1.825 % private - 4.266 % state - 52.564 % towns and municipalities - 40.094 % urbarial communities - 0.033 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo

Ostatné druhy

Allium angulosum, Anemone sylvestris, Cephalanthera longifolia, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Hyla arborea, Lilium martagon, Myotis daubentonii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus