Klátovské rameno

Kód územia

SKUEV0075

Výmera územia

272,120 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Jahodná, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Veľké Blahovo, Vydrany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,02194444

Zemepiská dĺžka

17,70388889

Nadmorská výška (m)

Max

117

Priemerná

112

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Bombina bombina, Cobitis taenia, Gymnocephalus baloni, Lucanus cervus, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus

Popis územia

Klátovské rameno river branch flows in the NW-SE direction through the central part of Podunajská rovina Plain and it flows as a right-handed tributary into Malý Dunaj River. Elevation varies between 112-118 m a.s.l. Quaternary deposits of Danube River, especially gravels-sands, form a basement of the site. The relief is fluvial. The contact of the river branch with the main channel was interrupted in a consequence of the flood control dikes construction. Currently, the branch is supplied from the groundwater sources and two meliorative channels that flows in the branch. Potential native vegetation is represented by mixed ash-elm-oak floodplain forests (Fraxino-Ulmetum) and willow-poplar floodplain forests (Salici-Populetum) in the waterlogged areas.

Ciele ochrany

Current Klátovské rameno National Nature Reserve. Occurrence of protected flora and fauna species bounded to water, marsh and floodplain habitats.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to pollution from the agricultural production, settlements and small recreational cottages. In terms of the forest management, the site is vulnerable due to the planting of monocultures and clear-cutting. The oxbow lakes and the adjacent pastures are attacked by succession. The site is also threatened by invasions of Ailanthus glandulosa and Robinia pseudoacacia.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 9.358 % other communities - 0.031 % private - 36.853 % state - 42.367 % towns and municipalities - 11.391 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Bufo viridis, Cricetus cricetus, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Listera ovata, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda