Príboj

Kód územia

SKUEV0062

Výmera územia

10,032 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Slovenská Ľupča, Šalková

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,74555556

Zemepiská dĺžka

19,22833333

Nadmorská výška (m)

Max

494

Priemerná

426

Min

368

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Cerambyx cerdo, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Osmoderma eremita, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

The site is situated in Zvolenská kotlina Basin and is fully covered with forest. Its basement is very diverse and is formed by several types of basic volcanic rocks, e.g. compact melaphyre, amygdaloidal melaphyre and melaphyre tuff. Younger sediments represented by different slate, sandstone and arkose types of rock are also featured.

Ciele ochrany

The site provides favourable growing conditions for Turkey oak (Quercus cerris) which reaches the northernmost limit of its natural range in Slovakia here. The site was recognised nature conservation important as early as in 1895 when it was included in the contemporary group of protected sites. At present, the site is featured in the category national nature reserve.

Zraniteľnosť

Section of the site bordering the state road is under threat from the self-propelled invasion of a highly competitive tree species Robina pseudoacacia. Local forest stands are negatively impacted by atmospheric pollution resulting from industrial activities and processes operated on both local and regional basis.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  priemyselné a obchodné plochy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Brachyptera starmachi, Bufo bufo, Cryptocheilus richardsi, Dryudella lineata, Emblethis duplicatus, Erinaceus concolor, Henia illyrica, Martes foina, Meles meles, Mustela erminea, Mustela nivalis, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Triturus alpestris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Večernica hvízdavá (malá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 večernica tmavá (pestrá) cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov