Humenský Sokol

Kód územia

SKUEV0050

Výmera územia

286,610 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Humenné, Chlmec, Jasenov, Ptičie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90361111

Zemepiská dĺžka

21,92527778

Nadmorská výška (m)

Max

435

Priemerná

290

Min

172

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, Isophya stysi, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

Beech stands with Quercus pubescens in the mountain edge part of the site on the calcareous basement with the emergent rocky walls represent the main part of the site. Geological basement is formed by carbonate conglomerates and sandstones (Inner Carpathians Palaeogene rocks). The site belongs to the Vihorlatsko-gutinská geomorphological unit, subunit Vihorlatské vrchy Hills.

Ciele ochrany

Well-preserved rock, grassland and forest communities with occurrence of Quercus pubescens and rare thermophilous herbaceous species on the calcareous conglomerates. The site is a part of the Humenský Sokol National Nature Reserve.

Zraniteľnosť

This site is attacked by high attendance and illegal felling.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 6.714 % state - 78.08 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
L - prírodné katastrofy  
  búrky

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Anemone sylvestris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Convallaria majalis, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Lilium martagon, Maculinea arion, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Saga pedo, Sciurus vulgaris, Sorbus aria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 12,5 50,0 37,5 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov