Dolný tok Hrona

Kód územia

SKUEV0820

Výmera územia

587,320 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bíňa, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Nána

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,87833730

Zemepiská dĺžka

18,66888375

Nadmorská výška (m)

Max

136

Priemerná

117

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Bombina bombina, Eudontomyzon spp., Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Zingel streber

Popis územia

Hronská niva je súčasťou geomorfologického podcelku Podunajskej pahorkatiny. Kvartérne aluviálne sedimenty tvoria pleistocénne a holocénne náplavy Hrona zložené zo štrkov, piesčitých štrkov, pieskov a hlinitých sedimentov. Na týchto sedimentoch sa vyvinuli predovšetkým fluvizeme, ale aj čiernice, černozeme a hnedozeme. Vodné a močiarne biotopy tvoria akvatické a paludické rastlinné spoločenstvá, tiež fytocenózy obnaženého dna. Tieto sú obklopené porastmi lužného lesa. Celkový krajinný ráz určujú zanikajúce mokraďné rastlinné spoločenstvá v dôsledku dnovej erózie spôsobujúcej pokles vodnej hladiny vodného toku a radikálneho obmedzenia laterálnej erózie. Nedostatočná riečna dynamika vytvára podmienky pre rast prechodného až tvrdého lužného lesa s výraznou inváziou alochtónnych druhov drevín.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

regulácia vodného toku výstavba bariér na vodnom toku neregulovaná rekreačná výstavba intenzívne poľnohospodárstvo v blízkosti vodného toku a v záplavovom území nekontrolovaná invázia alochtónnych rastlinných a živočíšnych druhov do územia

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  premena travinnej vegetácie na ornú pôdu
  kosenie
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  holorub
D - doprava a komunikácie  
  turistické prístavy alebo rekreačné miesta
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  off-road motorizované riadenie
  iné športovné / rekreačné zariadenia
H - znečistenie  
  iné bodové znečistenie povrchových vôd
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  malé vodné elektrárne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Barbus meridionalis Mrena karpatská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 90,9 9,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov