Bradlové pásmo

Kód územia

SKUEV0942

Výmera územia

50,240 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Kamenica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,19979499

Zemepiská dĺžka

20,95772395

Nadmorská výška (m)

Max

720

Priemerná

637

Min

523

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Spermophilus citellus

Popis územia

Územie európskeho významu pozostáva z desiatich samostatných bradiel medzi obcami Kamenica a Kyjov a nachádza sa na rozhraní geomorfologických celkov Spišsko-šarišské medzihorie a Čergov, podcelok Ľubotínska pahorkatina. Roztrúsené bradlá sú situované v urbanizovanej a poľnohospodársky využívanej krajine, kde prevládajú trávnaté porasty striedajúce sa s ornou pôdou a nastupujúcim lesným komplexom Čergova. Z geologického hľadiska územie prislúcha k šarišskému úseku bradlového pásma a rad denudáciou obnažených ostrovov-bradiel jurských a kriedových vápencov rozličných petrografických typov (organogénne, slienité, hľúznaté, radiolaritové) je obalených mäkšími horninami vrchnej kriedy a paleogénu. V dôsledku zložitého tektonického vývoja nachádzame hlbokovodné masy hornín v bezprostrednej blízkosti plytkovodných sedimentov. Na úpätiach bradiel sa vytvorili kamenité až balvanovité a v depresiách bradlového pásma hlinité delúviá. Zo šarišského úseku bradlového pásma boli opísané aj niektoré skameneliny a konkrétne z Kamenického hradného vrchu sa uvádza výskyt Isjuminella decorata. V území sú zastúpené suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, ktoré dopĺňajú spoločenstvá viazané na skalné útvary, porasty borievky obyčajnej i podhorské kosné lúky. Zo živočíšnych druhov európskeho významu je zaujímavý výskyt druhu Spermophilus citellus.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je narušené sporadickou ťažbou zeminy ( Kamenický hrad ), vypaľovaním trávy v jarnom období. V minulosti sa na jednom z bradiel ťažil kameň na stavbu ciest. Potenciálnou hrozbou pre územie je obnovenie ťažby. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Kamenického hradu, v území je vybudovaný náučný chodník.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov