Livovská jelšina

Kód územia

SKUEV0943

Výmera územia

31,880 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Livov, Lukov, Venécia

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,27151266

Zemepiská dĺžka

21,09239901

Nadmorská výška (m)

Max

518

Priemerná

467

Min

430

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Eudontomyzon danfordi

Popis územia

Územie európskeho významu sa nachádza medzi obcami Livov a Lukov a zahŕňa časť toku Tople s brehovými porastmi a sprievodnou vegetáciou. Geomorfologicky Livovská jelšina patrí do celku Čergov a širšie okolie navrhovaného chráneného územia je budované vonkajším flyšom, ktorý tu zastupuje krynická litofaciálna čergovská jednotka (pieskovcový flyš) stredného eocénu. Táto jednotka sa stala zdrojom fluviálnych sedimentov (pieskoštrky a piesčité hliny), ktoré sa ukladali v doline rieky Topľa vo forme nízkych terasových stupňov. Tieto terasy sú pravidelne zaplavované pri jarných povodniach a ich prechod do dolinnej nivy je plynulý. Rieka Topľa je osou územia a sprevádzajú ju zachovalé porasty horských jelšových lužných lesov, v bylinnom podraste ktorých má bohaté zastúpenie národne významný druh Matteuccia struthiopteris. Rieka Topľa je významným biotopom pre viaceré druhy rýb, napr. zástupcovia rodov Eudontomyzon, Salmo a i.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Podstatná časť východnej hranice územia je súčasťou ekologicky stabilného územia tvoreného rozsiahlejšími komplexmi lesov. Úsek rieky Topľa pretekajúci územím je charakteristický opakujúcimi sa povodňami, ktoré výrazne menia koryto toku. Na viacerých miestach boli zaznamenané nelegálne skládky tuhého komunálneho odpadu. Vyťažená drevná hmota z okolitých lesných porastov sa na viacerých miestach približuje priamo cez vodný tok.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  odstránenie porastu
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  poľnohospodárske stavby
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
  odpadky a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny spôsobené záplavami