Lomnianska hoľa

Kód územia

SKUEV0826

Výmera územia

109,810 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
f
Slovak Republic
http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11220
Bernolákova 408
029 01 Námestovo

Katastrálne územia

Lomná, Oravská Lesná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,35219312

Zemepiská dĺžka

19,27019212

Nadmorská výška (m)

Max

1103

Priemerná

995

Min

887

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Campanula serrata

Popis územia

Lokalita sa nachádza v lesnom komplexe Oravskej Magury v blízkosti obce Lomná. Územie tvorí mozaika travinných biotopov s množstvom solitérov smreka. Lokalita bola v minulosti intenzívne pasená, dnes naopak pastva miestami absentuje a prevažuje kosenie.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Najväčšie ohrozenie týchto historicky umelo vytvorených nelesných spoločenstiev je opustenie bežného obhospodarovania, ktoré na holiach na Orave reálne hrozí. Vlastníci pozemkov majú následne tendenciu tieto hole zalesniť.

Vymedzenie územia

Uvedená lokalita je súčasťou CHKO Horná Orava a patrí do zóny D s 2. stupňom ochrany. Lokalita patrí súčasne do CHVÚ Horná Orava.

Vlastníctvo

Urbár 99%

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  intenzívne kosenie alebo intenzifikácia
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  manažment lesa
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia