Dálovský močiar

Kód územia

SKUEV0365

Výmera územia

82,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Veľká nad Ipľom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,24343263

Zemepiská dĺžka

19,61036243

Nadmorská výška (m)

Max

187

Priemerná

176

Min

168

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lucanus cervus, Lutra lutra

Popis územia

The large sedge stands dominate. A regulated brook with the linear riparian stands (Alnus glutinosa, Salix sp.) flows through the site. Nearby Ipeľ River the continuous shrubby willow stand occur. Geological basement is formed by the Quaternary fluvial sediments covered with deposits of sea sands. The gleyic Eutric Fluvisols are dominant soils. Several flora species endangered in Slovakia (Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Thalictrum lucidum, Utricularia vulgaris) have been recorded in the site.

Ciele ochrany

The area is a significant locality for migratory waterfowl species and well-preserved wetland habitat in the upper section of the Poiplie region. The site is a significant biocentre for the wetland flora, fauna species and habitats. The site is a part of the proposed Special Protected Area Poiplie. A part of the site is the existing Nature Reserve Dálovský Močiar.

Zraniteľnosť

The site is potentially endangered by dispersal of the invasive flora species (along watercourses), melioration of the arable land and regulation of the Maškovský potok brook.

Vlastníctvo

other communities - 1.071 % private - 98.929 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
J - prirodzené zmeny systému  
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  vysušovanie
  akumulácia organického materiálu
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Anas crecca, Aythya ferina, Bufo viridis, Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Centaurium erythraea, Circus cyaneus, Clematis integrifolia, Emberiza calandra, Emberiza schoeniclus, Gallinago gallinago, Gratiola officinalis, Hyla arborea, Lacerta agilis, Locustella luscinioides, Locustella naevia, Motacilla flava, Muscardinus avellanarius, Myosurus minimus, Perdix perdix, Porzana porzana, Rana dalmatina, Saxicola torquatus, Thalictrum lucidum, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Utricularia vulgaris, Veronica scutellata

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov