Ostrovné lúčky

Kód územia

SKUEV0269

Výmera územia

627,570 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Čunovo, Rusovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,04958198

Zemepiská dĺžka

17,17207551

Nadmorská výška (m)

Max

144

Priemerná

135

Min

126

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Gymnocephalus baloni, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Myotis myotis, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Triturus dobrogicus

Popis územia

Geological basement is formed by the Danube River gravel-sand deposits. Currently, the site is out of the active Danube River inundation area, the hydrology regime is affected by performance of the Gabčíkovo dam system, particularly the Hrušovská zdrž water reservoir.

Ciele ochrany

Extensive, structurally diversed habitats of mixed ash-elm-oak floodplain forests (Fraxino–Ulmetum). The site overlaps with the Dunajské luhy SPA, Dunajské luhy Ramsar Site and Dunajské luhy Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the current forest management practices and succession. In summer, the increased number of visitors affects the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 11.894 % private - 41.592 % state - 45.693 % towns and municipalities - 0.821 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Orchis coriophora, Pelobates fuscus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina, Rana lessonae, Thesium dollineri, Vitis sylvestris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín