Boky

Kód územia

SKUEV0245

Výmera územia

168,040 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Budča, Hronská Breznica, Tŕnie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,56805556

Zemepiská dĺžka

19,02333333

Nadmorská výška (m)

Max

577

Priemerná

402

Min

235

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Osmoderma eremita, Rhysodes sulcatus

Popis územia

Majority of the site is occupied by broad-leaved deciduous woodlands sporadically broken into smaller sections by the patches of the open steppe type forest, which harbours a whole range of thermophilous elements of the Mediterranean and Pannonian flora and fauna. Geological basement is predominately built by rocks of volcanic origin (andesite conglomerates, tuffs). These rocks sporadically penetrate the surface and because of physical weathering processes they disintegrate into various rock faces, cliffs and rock pedestals (e.g. Čertova skala / Devil Rock - the only fully formed rock pedestal, several others are in the process of forming).

Ciele ochrany

Boky is the representative site of the semi-natural forest ecosystems with habitats providing favourable living conditions for a whole range of different species of national importance including large carnivores such as European lynx Lynx lynx and brown bear Ursus arctos. The site is featured within the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

The key threat factors include potential increase in the number of visitors coming to the area (nature trial), mouflon Ovis musimon (introduced species) population concentrating into the sections of the steppe type forest and the ongoing problem with the penetration of the site by invasive neophytes (south facing bottom sections).

Vlastníctvo

other communities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Agropyron pectinatum, Androsace elongata, Anguis fragilis, Arenaria leptoclados, Artemisia pontica, Bufo bufo, Campanula bononiensis, Carduus collinus, Cleistogenes serotina, Convallaria majalis, Elaphe longissima, Erinaceus concolor, Felis silvestris, Glis (Myoxus) glis, Inula oculus-christi, Iris graminea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lathyrus nissolia, Lilium martagon, Martes martes, Medicago prostrata, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Orchis pallens, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pilosella cymosa, Potentilla rupestris, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Silene borysthenica, Sorex araneus, Spiraea media, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov