Varínka

Kód územia

SKUEV0221

Výmera územia

118,690 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Lysica, Stráža, Terchová, Varín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,23861111

Zemepiská dĺžka

18,93277778

Nadmorská výška (m)

Max

730

Priemerná

438

Min

354

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Carabus variolosus, Lutra lutra, Myotis myotis

Popis územia

Varínka is the right-hand tributary of Váh River and due to the location, it bears the typical features of the montane stream on the transition to the foothill watercourse. Its catchment basin belongs to the dendritic river drainage pattern with its right and left tributaries organised in more or less even way. Two of the tributaries, namely Bránica and Kurský potok (to be more precise their sections situated within the Malá Fatra NP), fall to the area of the proposed SCI. The water body is typical for a substantial year-round fluctuation of its runoff regime.

Ciele ochrany

The site represents a corridor of regional importance to which several regional core areas are directly attached. The site encompasses the Krasňanský Luh Nature Reserve and remnants of natural basin plant communities. The section at the confluence of the montane stream Branica with Varínka forms the terrestrial corridor joining the Krivánska Fatra Mts. with Kysucká vrchovina Upland. The site falls within the boundaries of the Malá Fatra NP buffer zone.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to acceleration of the human activities not only in the water body itself but also in its immediate vicinity (housing development, water pollution by solid and liquid waste, bank regulation, etc.).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.28 % private - 62.212 % state - 31.465 % towns and municipalities - 1.043 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  holorub
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  sklady
  iné priemyselné/obchodné plochy
  nakladanie s komunálnym odpadom
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  kemping
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zmeny spôsobené záplavami
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie

Ostatné druhy

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, Astacus astacus, Bufo viridis, Carex lepidocarpa, Carex paniculata, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Dryomys nitedula, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Gymnadenia densiflora, Hyla arborea, Lacerta agilis, Myotis daubentoni, Natrix natrix, Nyctalus noctua, Pinguicula vulgaris, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana temporaria, Triglochin palustre

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov