Hubková

Kód územia

SKUEV0205

Výmera územia

2792,520 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Brestov, Gruzovce, Humenné, Kochanovce nad Laborcom, Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Sopkovce, Udavské, Veľopolie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,98277778

Zemepiská dĺžka

21,89833333

Nadmorská výška (m)

Max

377

Priemerná

273

Min

165

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, Cypripedium calceolus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rosalia alpina, Triturus montandoni

Popis územia

Well-preserved beech stands and beech mixtures with especially fir and valuable broadleaved tree species represent the site. Geological basement is formed by sandstones, claystones and conglomerates. Soil are Eutric Cambisols from weathering products of the sandstone-claystone rocks. The site belongs to warm, moderately humid subregion with the cold winters.

Ciele ochrany

Maintenance of the forest communities with the native wood composition, well-preserved structure and rich herbaceous undergrowth with the occurrence of Orchidaceae (Cypripedium calceolus) and Crocus heuffelianus.

Zraniteľnosť

The site is threatened especially by the forest management causing damage of the natural forests.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.75 % private - 0.009 % state - 95.057 % towns and municipalities - 0.094 % urbarial communities - 2.09 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
G - ľudské vplyvy  
  iné športovné / rekreačné zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Anemone sylvestris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Crocus heuffelianus, Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Dactylorhiza majalis, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Listera ovata, Maculinea arion, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Proserpinus proserpina, Sciurus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 40,0 40,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) vážka obrovská vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 25,0 37,5 37,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov