Sliačske travertíny

Kód územia

SKUEV0152

Výmera územia

7,060 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Liptovské Sliače

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05611111

Zemepiská dĺžka

19,41583333

Nadmorská výška (m)

Max

586

Priemerná

573

Min

561

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Vertigo angustior

Popis územia

The site is situated on the fringes of Liptovská kotlina Basin and it is supplied by water from a local mineral spring known for its considerably high content of minerals. High mineral content of local waters determines the character of vegetation. Floristic communities foster several species of nationally protected plants as well as taxa listed in the IUCN Red List of Threatened Plants. Majority of the site is dominated by reedbeds of common reed Phragmites communis and shrubby willows; to a lesser extent wetland communities of distinctively herbaceous character are also present. These assemblages, however, must be protected by management measures from being altered by the invasion of species of secondary succession.

Ciele ochrany

The site belongs to the habitat type 1340* Inland salt meadows. This habitat is unique in terms of the Nízke Tatry / Low Tatras NP mosaic of natural habitats. Area of the site overlaps with the territory of nature reserve of national importance.

Zraniteľnosť

Natural features of this site are under the immediate threat of being lost as a result of ongoing seral processes brought on by the changes in the character of management practices and partially also by the changes of the in situ water regime. The site might also be disturbed by carrying out the geothermal boreholes planned into its immediate vicinity and taking the water from a local mineral spring.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 92.645 % private - 1.913 % towns and municipalities - 5.442 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Carex davalliana, Crocidura leucodon, Epipactis palustris, Hippochae variegata, Neomys fodiens, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Rana temporaria, Schoenoplectus tabernaemontani, Triglochin maritima, Trichophorum pumilum, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 20,0 80,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov