Pohorelské vrchovisko

Kód územia

SKUEV0151

Výmera územia

20,144 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Pohorelá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,85083333

Zemepiská dĺžka

20,02305556

Nadmorská výška (m)

Max

690

Priemerná

682

Min

678

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Carabus variolosus, Hamatocaulis vernicosus, Lutra lutra, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site is situated in the River Hron alluvium and falls into the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Horehronské podolie Valley. Vegetation cover is dominated by shrubby and arborescent species of birch, alder and willow. Herbaceous plants cover only a small area of the site and because of highly competitive species of secondary succession they must be helped by the means of management measures. Basement of the site is dominated by alluvial loams and gravel loams.

Ciele ochrany

The site supports a mosaic of wetland habitats extremely rare in other parts of the Nízke Tatry Mts. The site is known as valuable hunting grounds for river otter Lutra lutra which also finds safe occasional hiding places here. Moreover, the site provides valuable resting grounds for the migrating species of snipe, sandpipers and their allies (Scolopacidae). The site is situated within the borders of the Nízke Tatry SPA as well as within the territory of designated nature reserve.

Zraniteľnosť

Wetland communities of the site are under threat from being degraded by euthrophication due to its location in the immediate vicinity of the agriculturally managed land.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  železnice
  úžitkové vedenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Calla palustris, Drosera rotundifolia, Emblethis duplicatus, Eriophorum vaginatum, Henia illyrica, Lymnocryptes minimus, Martes foina, Menyanthes trifoliata, Mustela nivalis, Natrix natrix, Neomys fodiens, Oxycoccus palustris, Pedicularis palustris, Peucedanum palustre, Sciurus vulgaris, Thelypteris palustris, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov