Ordzovianska dubina

Kód územia

SKUEV0108

Výmera územia

216,320 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Bijacovce, Ordzovany, Spišské Podhradie, Studenec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04916667

Zemepiská dĺžka

20,78361111

Nadmorská výška (m)

Max

851

Priemerná

686

Min

525

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9170 - Dubovo-hrabové lesy lipové
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Rhinolophus hipposideros, Triturus montandoni

Popis územia

The site is formed by two separate forest complexes situated on the foothills of Levočské vrchy Hills and predominately featuring semi-natural forest stands. These complexes represent rather homogenous remnants of originally larger belt of hornbeam-oak woods with lime (9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests) in border locations between Levočské vrchy Hills and Hornádska kotlina Basin.

Ciele ochrany

The site features last remaining fragments of exceptionally rare and plant geography important habitat type 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests. This habitat is in Slovakia confined to Hornádska kotlina Basin and the foothills of Levočské vrchy Hills only and therefore it is very rare and threatened by extinction.

Zraniteľnosť

Due to its specific character and significantly reduced and fragmented range of distribution, the habitat is very fragile and under threat of being lost due to forest management measures (direct conversion of coppice to high forest using non-native tree species). Natural disasters (calamities, fungal infection causing mass dieback of oak) represent another potential threat to the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.142 % private - 1.558 % state - 98.301 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Convallaria majalis, Epipactis helleborine, Erinaceus concolor, Lacerta agilis, Lilium martagon, Martes foina, Martes martes, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Natrix natrix, Platanthera bifolia, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov