Sysľovské polia

Kód územia

SKCHVU029

Výmera územia

1775,921 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Čunovo, Jarovce, Rusovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,03628071

Zemepiská dĺžka

17,11274317

Nadmorská výška (m)

Max

136

Priemerná

133

Min

129

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Falco vespertinus, Otis tarda

Popis územia

The site is a Pannonic type of lowland represented with agrocenoses and sparse shelterbelts, shrubs and secondary xerophile and semixerophile grasslands rich in species that originated on loesses and sediments of Danube River. Tussock grassland species and engaged vegetation cover create an appearance of habitat that in the fallows resembles the meadow communities. Substantial part of the site is intensively utilized, target crops are especially the cultures of cereals, clover, sunflower and oilseed rape. Shelterbelts and shrubs consist especially of Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer campestre, Prunus sp. and Sambucus nigra.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Otis tarda and Falco vespertinus. Regularly winter here more than 1% of Central European population of Anser sp..

Zraniteľnosť

Intensive forms of agricultural production including insufficiently low proportion of the land set aside, removal of vegetation cover, absence of naturally occurring water bodies (old river branches) and widespread application of fertilisers and pesticides represent the major threat to the conservation status of the area. Large-scale ploughing in of the area in summer and autumn time is also seen as activity hampering the ongoing conservation efforts. Generally said, farming practices substantially reduce the availability of food in the area while methods of mechanised crop harvesting very often result in numerous killings of the adults and young alike. Area is also very popular with hunters who by the nature of their activities (hunting itself, construction of raised hides, and general disturbance of the wildlife) negatively impact the quality of life of local fauna (bird) species. Special attention should be paid to the gradual disappearance of the traditional forms of pasture management.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
  úžitkové vedenia
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  poľnohospodárske stavby
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  predátorstvo
  antagonizmus s domácimi zvieratami