Lúčanská Fatra

Kód územia

SKUEV0930

Výmera územia

1454,310 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Veľká Fatra

tel: +421 43 428 45 03
Slovak Republic
Martin
P.O.Hviezdoslava 38

Katastrálne územia

Kunerad, Martin, Poluvsie nad Rajčankou, Priekopa, Stráňavy, Stránske, Turie, Višňové, Vrútky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,10102288

Zemepiská dĺžka

18,81840048

Nadmorská výška (m)

Max

1470

Priemerná

1227

Min

710

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
  • 4070 - Kosodrevina
  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Campanula serrata, Lynx lynx, Ursus arctos

Popis územia

Územie sa nachádza v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry. Je prevažne zalesnené, pričom sa v ňom vyskytujú komplexy človekom málo narušených lesov a pralesovité formácie, ale aj ľudskou činnosťou zasiahnuté porasty, ktoré majú zachované prirodzené alebo prírode blízke druhové zloženie a potenciál na dosiahnutie priaznivého stavu rôznych druhov lesných biotopov, ktoré sú ich súčasťou. Na časti hrebeňa, ktorá bola v minulosti odlesnená, sa vytvorila mozaika travinno-bylinných biotopov, spoločenstiev kríčkov a prechodných rašelinísk.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Sídla sa nachádzajú mimo ÚEV. Negatívny vplyv na predmety ochrany môžu mať najmä niektoré činnosti vykonávané v lesnom hospodárstve, neprimerané poľnohospodárske využitie, alebo rekreačné športové aktivity (napr. nelegálny offroad, prevádzka a dobudovávanie lyžiarskeho strediska susediaceho s ÚEV).

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne pasenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej)
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  lyžiarske stredisko