Kunešovské lúky

Kód územia

SKUEV0893

Výmera územia

143,800 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: +421 45 691 19 31
Slovak Republic
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica

Katastrálne územia

Kremnica, Kremnické Bane, Lúčky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,72610964

Zemepiská dĺžka

18,88963067

Nadmorská výška (m)

Max

935

Priemerná

868

Min

785

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Campanula serrata

Popis územia

Územie sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou s výskytom viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín viazaných najmä na lúčne spoločenstvá.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

územie je citlivé na zmenu vodného režimu a zmenu obhospodarovania TTP

Vlastníctvo

súkromné

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  neintenzívne pasenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom