Beskyd

Kód územia

SKUEV0387

Výmera územia

5348,590 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Čabalovce, Ňagov, Oľšinkov, Osadné, Palota, Svetlice, Vydraň, Výrava, Vyšná Jablonka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,22083333

Zemepiská dĺžka

22,01666667

Nadmorská výška (m)

Max

885

Priemerná

604

Min

362

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bison bonasus, Bombina variegata, Boros schneideri, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus zawadzkii, Isophya stysi, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lynx lynx, Myotis myotis, Rosalia alpina, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

Well-preserved beech stands and beech mixtures especially with fir and valuable broadleaved tree species represent the site. The site belongs to the geomorphological unit Nízke Beskydy, subunit Laborecká vrchovina Highland. The flysch belt geological basement is formed by sandstones and claystones. Prevalent soils are Cambisols, Fluvisols and Albic Luvisols, often with the gleyed bottom layers on the impermeable clay shales.

Ciele ochrany

Maintenance of the forest communities complex with original natural wood composition, well-preserved structure and rich herbaceous undergrowth with the enclaves of wetland communities rich in Orchidaceae. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area and includes the Beskyd Nature Reserve.

Zraniteľnosť

Threatened by the inappropriate forest management practices.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.494 % private - 0.535 % state - 98.971 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Agrimonia procera, Betula obscura, Coronella austriaca, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Lacerta agilis, Leersia oryzoides, Lycopodium annotinum, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Parnassia palustris, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Salamandra salamandra, Triglochin palustre

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854 bystruška Zawadského chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eleocharis carniolica bahnička kranská vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov