Čergov

Kód územia

SKUEV0332

Výmera územia

6029,040 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Babin Potok, Bodovce, Fričkovce, Hertník, Hradisko, Kríže, Livov, Olejníkov, Ratvaj, Šiba

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,18750000

Zemepiská dĺžka

21,15166667

Nadmorská výška (m)

Max

1096

Priemerná

805

Min

493

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Boros schneideri, Canis lupus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lynx lynx, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site has the same name as the geomorphological subunit Čergov and it includes its south-eastern part. It is built of the outer flysch, which is represented by sandstones and exotic conglomerates, occurrence of claystones is not frequent. Geomorphology of the site was influenced not only by geological composition but also tectonic disruption of lithofacies of flysch sequences. According to the relief type, the area belongs to strongly dissected lower highlands. Forests, mostly the beech stands, cover the major part of the site (almost 99 %). The upper parts are completed with the montane meadows and pastures with the wet tall-herb communities. Lowland hay meadows occur in the lower parts of the site. Montane meadows are important features not only of the site but also the whole Čergov Mts. Relatively large area and well-preserved forest stands create suitable conditions for a stable wolf population. Many nationally important species occur in the site, e.g. animals: Sicista betulina, Glis glis, Parnassius mnemosyne; plants: Lilium bulbifeum, Scopolia carniolica, Platanthera chlorantha.

Ciele ochrany

The site is rich in both habitats and species and due to its acreage it includes large and well-preserved various types of the beech stands. Plant species Helleborus purpurascens deserves special attention, because the species has the northwestern boundary of its distribution range in Slovakia. The site represents the most western locality of the species in Slovakia. From the network of protected areas in Slovakia 2 national nature reserves (NNR) are situated in the site: NNR Čergovská javorina and NNR Hradová hora. NNR Hradová hora was established in 1981 and NNR Čergovská javorina in 1982. Other 3 areas are proposed for protection (still in legislation process in the Regional Authority in Prešov): NR Bukový vrch, NR Ľahká voda and first private nature reserve Vlčia.

Zraniteľnosť

Montane meadows (on slopes and at tops) are one of important features of the site. In the past, they were used for haymaking and cattle grazing. Abandonment of meadows enabled succession processes towards forest communities. Some of the meadows were afforested in late 1980s and early 1990s.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.025 % private - 0.535 % state - 99.44 % towns and municipalities - 0.001 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba po rube
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Carex flava, Coeloglossum viride, Dactylorhiza sambucina, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Helleborus purpurascens, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Muscardinus avellanarius, Parnassius apollo, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Scopolia carniolica, Sicista betulina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) kobylka sedmohradská rovnokrídlovce 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov