Turková

Kód územia

SKUEV0296

Výmera územia

403,050 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Východná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,02222222

Zemepiská dĺžka

19,93138889

Nadmorská výška (m)

Max

1170

Priemerná

934

Min

713

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Canis lupus, Cypripedium calceolus, Leptidea morsei, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit of the Kozie chrbty mountain ridge. and is almost entirely covered with mixed forests. Prevailing rock types of geological basement include grey, pale grey and white dolomites, grey thick-bedded limestones and crinoidal limestones with chert. Erosion processes have contributed to the sporadic formation of cliff topography.

Ciele ochrany

The site represents a good example of typical forest communities of Nízke Tatry Mts. Best featured is the habitat type 91Q0 Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests. Site partially overlaps with the territory of the National Nature Reserve Turková.

Zraniteľnosť

Large-scale natural disasters such as windthrows, snowstorms, forest fires and ecologically significant outbreaks of bark beetle species are the most serious threats to the delicate balance of local communities.

Vlastníctvo

private - 0.001 % state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
H - znečistenie  
  hluková záťaž
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Clematis alpina, Crepis praemorsa, Dryomys nitedula, Eudontomyzon mariae, Goodyera repens, Martes martes, Primula auricula, Rana temporaria, Vipera berus