Stará hora

Kód územia

SKUEV0259

Výmera územia

2400,180 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Beluj, Devičie, Hontianske Nemce, Klastava, Kráľovce, Krnišov, Ladzany, Sebechleby, Sitnianska Lehôtka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,31527778

Zemepiská dĺžka

18,92833333

Nadmorská výška (m)

Max

621

Priemerná

424

Min

215

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6410 - Bezkolencové lúky
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar, Myotis myotis

Popis územia

The site is typical for extensive tracts of broadleaved deciduous forests on its southern edge gradually giving way to a mosaic landscape dominated by meadows and pastures.

Ciele ochrany

The site supports a rich mosaic of communities predominately formed by oak woods and communities of xerothermic scrubland that occur interspersed with numerous meadows and steppe type forest patches. The site is also marked for the occurrence of a whole number of endangered species of reptiles and invertebrates.

Zraniteľnosť

Conservation status of the site is only under minimal threat of being compromised with the majority of present human impact being associated with forest management measures.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 17.267 % other communities - 0.164 % private - 10.48 % state - 71.581 % towns and municipalities - 0.507 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Hyla arborea, Muscardinus avellanarius, Podarcis muralis, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 76,9 23,1 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 92,9 7,1 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov