Svrčinník

Kód územia

SKUEV0241

Výmera územia

219,840 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Horný Turček, Kordíky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,80250000

Zemepiská dĺžka

18,99611111

Nadmorská výška (m)

Max

1315

Priemerná

1216

Min

998

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Buxbaumia viridis, Canis lupus, Cucujus cinnaberinus, Lynx lynx, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

Basement of the site is dominated by the Tertiary volcanic rocks. Tectonic processes, gravitation and geological background of the site have given origin to peculiar topographic features such as rocky columns, narrow ridges, scree fields, etc.

Ciele ochrany

The site features semi-natural forest communities providing valuable habitats for several species of national importance such as large carnivores (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx). The site is protected within the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

The site is free of any major anthropogenic activities that could possibly result in the local ecosystems damage. The only disturbance factor actually present on the site is the impact of the undesirably large numbers of visitors using the footpaths in its top sections. Presence of ramblers is most unwished for during the breeding season of the grouse (Galliformes) species. Having excluded generally known threats to the environment such as the global climate change and pollution there are not foreseen any other anthropogenic factors of major importance to impact the site in the future.

Vlastníctvo

state - 48.218 % towns and municipalities - 51.782 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  lyžovanie, skialpinizmus
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Dryomys nitedula, Glis (Myoxus) glis, Martes martes, Meles meles, Mustela erminea, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Soldanella hungarica, Sorex alpinus, Sorex araneus, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov